RELACJE INWESTORSKIE

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TEVOR S.A. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Zarząd Spółki TEVOR S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Mościckiego 27-29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327373, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się:

31 marca 2020 roku o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 przed notariuszem Sławomirem Strojnym.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 10. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 15. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.